Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES:

1.1.Cheap Parking is onderdeel van Parking Group Holland en is gevestigd aan de Kruisweg 415, 1437 CR Rozenburg N-H.

1.2. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Parking Group Holland: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.4. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Parking Group Holland onderhandelt over de tot standkoming van een overeenkomst en/of met Parking Group Holland een overeenkomst aangaat. Parking Group Holland en klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.5. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID

VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Parking Group Holland en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant gemaakte reservering door Parking Group Holland is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Parking Group Holland verstrekte informatie, welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de reservering juist en volledig weer te geven.

2.2. De reservering komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het arriveren op de parking worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Parking Group Holland en dat Parking Group Holland bij terugkomst de auto klaarzet voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemd geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.

2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Parking Group Holland schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN 

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden

dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats/valetparking reserveren. Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 023-8200330  na telefonisch overleg, gemaakt worden.

3.2. Non acceptatie: Parking Group Holland heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

3.3. Betalen: Online op de site of bij aankomst van de klant op de parking zal betaling contant of per pinbetaling plaatsvinden.

3.4. Annuleren voor 24 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt. Annulering kan alleen door een email te sturen naar info@parking-group-holland.nl

Er kan niet telefonisch geannuleerd worden.

3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is Parking Group Holland gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen.

3.6. No show: Indien de klant de boeking niet per email heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Parking Group Holland tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen. 

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Parking Group Holland.

4.2. Retourneren: De klant dient Parking Group Holland, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij bij de bagageband staat. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Parking Group Holland behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Parking Group Holland behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaand document niet kan worden overlegd.

4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Parking Group Holland heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden.

Parking Group Holland kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Parking Group Holland geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

4.5. Klant verklaart (bij valetparking) middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

4.6. Klachten over de dienstverlening van Parking Group Holland, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Parking Group Holland uw klacht niet in behandeling nemen.

4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT 

5.1. Klant is gehouden:

  1. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Parking Group Holland zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Parking Group Holland geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Parking Group Holland opdracht heeft gegeven.
  2. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
  3. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
  4. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
  5. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
  6. Reiziger kan tot 15 minuten na retour ontvangen van het motorvoertuig over het beheer van het motorvoertuig een klacht indienen bij Parking Group Holland mits het voertuig niet door gebruiker verplaatst is van de plek waar de Reiziger het motorvoertuig van Parking Group Holland in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van 15 minuten vervallen alle aansprakelijkheden van Parking Group Holland met betrekking tot het motorvoertuig.

5.2. Op het moment dat de klant het voertuig afgeeft aan Parking Group Holland, wordt de staat van het voertuig opgenomen en vastgelegd op het reserveringsformulier en plaatst klant zijn/haar handtekening op het reserveringsformulier. Parking Group Holland noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.

5.3. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct na te kijken op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijk met het moment van afgifte van het voertuig. Parking Group Holland is nooit aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het reserveringsformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het reserveringsformulier, dient klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen reserveringsformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om klachten en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Parking Group Holland verwerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat Parking Group Holland enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN PARKING GROUP HOLLAND

6.1. A. Parking Group Holland is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren. 

  1. Parking Group Holland is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
  2. Parking Group Holland is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
  3. Parking Group Holland is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.
  4. Parking Group Holland verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Rozenburg N-H/Hoofddorp). Parking Group Holland verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Parking Group Holland minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Parking Group Holland, is Parking Group Holland slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Parking Group Holland niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

7.4. Voorzover op Parking Group Holland enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Parking Group Holland gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Parking Group Holland gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Parking Group Holland komend eigen risico.

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Parking Group Holland aansprakelijkheid uit terzake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

7.6. De klant vrijwaart Parking Group Holland tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Parking Group Holland verrichte werkzaamheden.

7.7.Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (aankomst parking) kunnen geen rechten worden ontleend.

7.8. Parking Group Holland is nimmer verantwoordelijk voor het missen van de vlucht door de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op Schiphol, zoals aanbevolen door alle reisorganisaties nl.  tenminste tweeënhalf uur voor vertrek.

7.9 Indien blijkt dat een door de reiziger geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Parking Group Holland werd ingeleverd, worden er handelingskosten ter grootte van € 75,00 (excl. Btw) in rekening gebracht voor de tijd die onze medewerkers aan het onderzoek van de kwestie moeten spenderen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1. Een tekortkoming van Parking Group Holland zal niet aan haar worden toegerekend, indien Parking Group Holland in een  toestand van overmacht verkeert. Parking Group Holland is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van Parking Group Holland.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Parking Group Holland onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Parking Group Holland behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Parking Group Holland en de klant is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar binnen Parking Group Holland is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.